elGallinero
#xmasinjuly  (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly (at Salem United Methodist Church)

#toHibernia #hellskitchennonedisneylandia #nycnonedisneylandia #goodYuppies #theGoodTheBadAndTheUggly (at Basera)

#toHibernia #hellskitchennonedisneylandia #nycnonedisneylandia #goodYuppies #theGoodTheBadAndTheUggly (at Basera)

#toHibernia #hellsKitchenNonEdisneylandia #nycNonEdisneylandia (at Hibernia Bar and Grill)

#toHibernia #hellsKitchenNonEdisneylandia #nycNonEdisneylandia (at Hibernia Bar and Grill)

#IrishAmerican (at Hibernia Bar and Grill)

#IrishAmerican (at Hibernia Bar and Grill)

#xmasinjuly #azul (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly #azul (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly  (at salem united methodist church)

#xmasinjuly (at salem united methodist church)

#xmasinjuly  (at salem united methodist church)

#xmasinjuly (at salem united methodist church)

#xmasinjuly  (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly  (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly  (at Salem United Methodist Church)

#xmasinjuly (at Salem United Methodist Church)